GTIP Kodu GTIP Kodu Açıklaması
8201 Beller, kürekler, kazmalar, külünkler, çapalar, yabalar, dirgenler, tırmıklar ve kazayağı; baltalar, bağcı bıçakları ve benzeri diğer, kesici ve yontucu el aletleri; her tür budama makasları ve budayı-, cılar, tırpanlar, oraklar, kuru ot veya saman bıçakları, çit makası, oduncu kamaları ve ziraatte, bahçıvanlıkta veya ormancılıkta kulla-, nılan diğer el aletleri:
8202 EI testereleri; her tür testere ağızları (freze testereler ve dişsiz, testere ağızları dahil) :
8203 Eğeler, törpüler, pensler (kesici ağızları dahil), kerpetenler, cımbız-, lar, tenekeci makasları, boru kesicileri, civata kesicileri, zımbalar, ve benzeri el aletleri:
8204 Elle kullanılan sıkıştırma anahtarları (dinamometrik anahtarlar dahil;, fakat kılavuz anahtarlar hariç), değişebilir sıkıştırma soketleri , (saplı olsun olmasın):
8205 Tarifenin başka pozisyonlarında yer almayan el aletleri (camcı el-, masları dahil); kaynak lambaları; mengeneler, vida mengeneleri ve , benzerleri (makinalı aletlerin aksam, parça veya teferruatlarını teş-, kil edenler hariç), örsler, portatif demirci ocakları; el ile veya pedal-, la işleyen çatkılarıyla birlikte bileğiler:
8206 82.02 ila 82.05 Pozisyonlarındaki aletlerin iki veya daha fazlasından, meydana gelen aletler (perakende satış için hazırlanmış takım ha-, linde)
8207 El aletlerinin (mekanik olsun olmasın) veya makinalı aletlerin deği-, şebilen aletleri (basınçla çukurlaştırma, ıstampalama, zımbayla , delme, set ve yiv açma, raybalama, frezeleme, tornalama, vidala-, ma gibi) (metallerin çekilmesine veya ekstrüzyonla işlem görmesi-, ne mahsus haddeler ile kaya delmeye veya sondaj yapmaya mah-, sus aletler dahil):
8208 Mekanik makina ve cihazlara mahsus bıçaklar ve kesici ağızlar:
8209 Aletler için monte edilmemiş levhalar, çubuklar; uçlar ve benzeri , uçlar (sermetlerden):
8210 Yiyecek ve içeceklerin hazırlanmasında veya servisinde kullanılan, , ağırlığı 10 kg. veya daha az olan elle işleyen mekanik aletler :
8211 Kesici ağızlı bıçaklar (ağızları tırtıklı olsun olmasın) (82.08 pozisyo-, nundakiler hariç) (kapanan budama çakıları ve ağızları dahil):
8212 Usturalar, traş makinaları ve traş bıçakları (şerit halindeki taslaklar, dahil) :
8213 Makaslar, terzi makasları ve benzeri makaslar ve bunların ağızları:
8214 Diğer bıçakçı eşyası (saç kesmeye ve hayvan kırkmaya mahsus ma-, kinalar, kasap veya mutfak satırları, et baltaları, et kıyma bıçakları , ve kağıt bıçakları gibi); manikür veya pedikür takımları ve aletleri, (tırnak törpüleri dahil):
8215 Kaşıklar, çatallar, kepçeler, delikli kepçeler, spatulalar, balık, bıçakları,yağ bıçakları, şeker maşaları ve benzeri mutfak ve sofra, eşyası: