GTIP Kodu : 29 Organik Kimyasal Ürünler

Bir üst Kategori : Kimya

GTIP Kodu GTIP Kodu Açıklaması
2901 Asiklik hidrokarbonlar:
2902 Siklik hidrokarbonlar:
2903 Hidrokarbonların halojenlenmiş türevleri:
2904 Hidrokarbonların sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türev-, türevleri (halojenlenmiş olsun olmasın):
2905 Asiklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, , nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
2906 Siklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, , nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
2907 Fenoller; fenol-alkoller:
2908 Fenollerin ve fenol-alkollerin halojenlenmiş, sülfolanmış, , nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
2909 Eterler, eter -alkoller, eter -fenoller, eter -alkol -fenoller, alkol, peroksitler, eter peroksitler, keton peroksitler (kimyasal olarak, belirli bir yapıda olsun olmasın) ve bunların halojenlenmiş, , sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
2910 Halkasında üç atom olan epoksitler, epoksialkoller, epoksifenoller, ve epoksieterler ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolan -, mış veya nitrozolanmış türevleri:
2911 Asetaller ve yarı -asetaller (başka oksijen fonksiyonlu grubu olsun, olmasın) ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya, nitrozolanmış türevleri :
2912 Aldehitler (başka oksijen fonksiyonlu grubu olsun olmasın);, aldehitlerin siklik polimerleri; paraformaldehit:
2913 29.12 Pozisyonundaki ürünlerin halojenlenmiş, sülfolanmış, nitro- , lanmış veya nitrozolanmış türevleri :
2914 Ketonlar ve kinonlar (başka oksijen fonksiyonlu grubu olsun ol -, masın) ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya, nitrozolanmış türevIeri :
2915 Doymuş asiklik monokarboksilik asitler ve bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların halojenlen -, miş , sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
2916 Doymamış asiklik monokarboksilik asitler, siklik monokarboksiklik , asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve perok-, si asitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya, nitrozolanmış türevleri:
2917 Polikarboksilik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri, perok- , sitleri ve peroksiasitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
2918 Başka oksijen fonksiyonlu grubu olan karboksilik asitler ve bun-, ların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri; , bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veva nitrozo-, lanmış türevleri:
2919 Fosforik esterler ve bunların tuzları (lakto fosfatlar dahil);, bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya , nitrozolanmış türevleri :
2920 Ametallerin diğer anorganik asitlerinin esterleri (hidrojen, halojenürlerin esterleri hariç) ve bunların tuzları;, bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya, nitrozolanmış türevleri: