Company Details
  • Name : ***************
  • Address : ***************
  • City State : ***************
  • Country : : Spain
  • Web Page : ***************
  • E-Mail : ***************
  • Telephone : ***************
  • Fax : ***************

Results as PDF

Click for download

NO HS CODE HS CODE Description
1 030311 Sockeye Salmon (Red Salmon) (Orncorhynchus Nerka), Frozen, Excluding Fillets, Other Meat Portions, Livers And Roes
2 030380 Fish Livers And Roes, Frozen
3 030390 Fish Livers And Roes, Including Sturgeon Roe, Frozen
4 03061410 Cua, ghẹ vỏ mềm
5 03061720 Tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei)
6 03061721 Đã bỏ đầu, còn đuôi
7 16051090 Loại khác
8 16052100 Không đóng bao bì kín khí
9 16052190 Loại khác
10 16052930 Tôm tẩm bột
11 16052990 Loại khác
12 16055490 Loại khác
13 16055900 Loại khác