GTIP Kodu GTIP Kodu Açıklaması
6801 Tabii taşlardan kaldırım taşları ve kaldırım kenar taşları ile, döşeme taşları (kayagan taşından olanlar hariç)
6802 Yontulmaya veya inşaata elverişli işlenmiş taşlar (kayagan taşı, hariç) ve mamulleri (68.01 pozisyonunda yer alanlar hariç); tabii , taşlardan (kayagan taşı dahil) mozaik için küp şeklinde taşlar ve , benzerleri (takviye edilmiş olsun olmasın); tabii taşlardan (kaya-, gan taşı dahil) suni olarak boyanmış granüller, küçük parçalar ve, tozlar:
6803 İşlenmiş kayagan taşı ve kayagan taşından veya aglomere, kayagan taşından eşya
6804 Değirmen taşları, bileği taşları, bileği çarkları ve benzerleri, (karkassız) (öğütme, bileme, parlatmaya, rektifiye etme veya kes-, me işlerine mahsus),el ile bilemeye veya parlatmaya mahsus, taşlar ve bunların parçaları (tabii taştan, aglomere edilmiş tabii , veya suni aşındırıcılardan veya seramikten)(diğer maddelerden, parçalar ile birlikte olsun olmasın):
6805 Tabii veya suni aşındırıcı toz veya küçük taneler (mesnedi doku-, maya elverişli maddelerden, kağıttan, kartondan veya diğer mad-, delerden)(kesilerek şekil verilmiş, dikilmiş veya başka şekilde , hazırlanmış olsun olmasın) :
6806 Cüruf yünü, kaya yünü ve benzeri mineral yünler; genleştirilmiş, vermikulit, genleştirilmiş kil, köpüklü cüruf ve benzeri genleştiril-, miş mineral maddeler; mineral maddelerden ısıyı tecrit edici,sesi , tecrit edici veya sesi muhafaza edici eşya ve karışımlar (68.11 , veya 68.12 pozisyonlarıyla 69. fasıla girenler hariç):
6807 Asfalttan veya benzeri maddelerden eşya (petrol bitümeni veya, taşkömürü zifti gibi):
6808 Bitkisel liflerden, samandan veya ağaç talaşından, ağaç, kırpıntılarından,ağaç parçacıklarından, testere talaşından veya , diğer döküntülerden yapılmış panolar, levhalar, karolar, bloklar , ve benzerleri(çimento, alçı ve diğer mineral bağlayıcılarla aglo-, mere edilmiş)
6809 Alçı ve alçı esaslı bileşiklerden eşya:
6810 Çimentodan, betondan veya suni taştan eşya (takviye edilmiş , olsun olmasın):
6811 Amyantlı çimentodan, selülozlu çimentodan ve benzerlerinden eşya:
6812 İşlenmiş amyant (lif halinde) ; amyant veya amyant ve magnez -, yum karbonat esaslı karışımlar; bu karışımlardan veya amyanttan , eşya (iplikler,mensucat, giyim eşyası, başlıklar, ayakkabılar, con-, talar gibi) (takviye edilmiş olsun olmasın) (68.11 veya 68.13 pozis-, yonları hariç):
6813 Esası amyant (asbest), mineral maddeler veya selüloz olan, frenler-, de ve sürtünmeyi temin edici her türlü cihazlarda kullanılmak üzere , monte edilmemiş maddeler ve bunların garnitürleri (levhalar,rulo-, lar, şeritler, segmanlar,diskler, rondelalar, balatalar gibi) (dokumaya elve-, rişli maddeler veya diğer maddelerle birlikte olsun olmasın):
6814 İşlenmiş mika ve mikadan eşya (aglomere edilmiş veya terkip, yoluyla elde edilmiş mika dah+B140il) (kağıt, karton veya diğer mad-, delerden bir mesnet üzerinde olsun olmasın):
6815 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan taştan , veya diğer mineral maddelerden eşya ( karbon elyaf ve karbon, elyafdan eşya ve turbdan eşya dahil):