GTIP Kodu GTIP Kodu Açıklaması
2501 Tuz (sofra tuzu ve denature tuz dahil) ve saf sodyum klorür, (sulu çözelti halinde veya kalıplaşmaya karşı maddeler veya , serbestçe akmayı sağlayan maddeler içersin içermesin); , deniz suyu:
2502 Kavrulmamış demir piritleri
2503 Her nevi kükürt (süblime kükürt, presipite kükürt ve kolloidal , kükürt hariç) :
2504 Tabii grafit:
2505 Her nevi tabii kum (boyanmış olsun olmasın, 26. fasıldaki, metal içeren kumlar hariç) :
2506 Kuvars (tabii kumlar hariç); kuvarzit, kabaca yontulmuş veya, testere ile yahut başka surette [dikdörtgen şeklindeki (kare dahil), bloklar veya kalın dilimler halinde] sadece kesilmiş olsun olmasın:
2507 Kaolin ve diğer kaolinli killer (kalsine edilmiş olsun olmasın):
2508 Diğer killer (68.06 Pozisyonundaki genleştirilmiş killer hariç), , andaluzit, siyanit ve silimanit (kalsine edilmiş olsun olmasın); , mülit; şamot ve dinas toprakları:
2509 Tebeşir
2510 Tabii kalsiyum fosfatlar; tabii aluminyum -kalsiyum fosfatlar ve , fosfatlı tebeşirler:
2511 Tabii baryum sülfat (barit) ; tabii baryum karbonat (witherith), (kalsine edilmiş olsun olmasın) (28.16 pozisyonundaki baryum , oksit hariç):
2512 Belirgin yoğunluğu bir veya daha az olan silisli fosil unları, (kiselgur, tripolit, diatomit gibi) ve benzeri silisli topraklar, (kalsine edilmiş olsun olmasın)
2513 Sünger taşı; zımpara taşı; tabii korindon, tabii Süleyman taşı ve , diğer tabii aşındırıcılar (termik işlem görmüş olsun olmasın):
2514 Kayagan taşı (arduvaz), [kabaca yontulmuş veya testere ile, yahut başka surette dikdörtgen şeklinde (kare dahil) bloklar , veya kalın dilimler halinde sadece kesilmiş olsun olmasın]
2515 Mermer, traverten, ekosin ve belirgin yoğunluğu 2,5 veya daha, fazla olan yontulmaya veya inşaata elverişli kireçli taşlar, su, mermeri [kabaca yontulmuş veya testere ile yahut başka surette, dikdörtgen şeklinde (kare dahil) bloklar veya kalın dilimler halinde, sadece kesilmiş olsun olmasın]:
2516 Granit, porfir, bazalt, gre ve yontulmaya veya inşaata elverişli diğer, taşlar [kabaca yontulmuş veya testere ile yahut başka surette , dikdörtgen şeklinde (kare dahil) bloklar veya kalın dilimler, halinde sadece kesilmiş olsun olmasın] :
2517 Çakıl taşı, kırılmış veya ezilmiş taşlar (genellikle yolların veya, demir yollarının betonaj ve döşemesinde veya diğer balastlama, işlerinde kullanılan türden), çakmak taşı ve yassı iri çakıl taşı, (termik işlem görmüş olsun olmasın); cüruf, moloz veya benzeri, sanayi artıkları makadamı (bu pozisyonun ilk kısmında belirtilen , maddelerle birlikte olsun olmasın); katranlı makadam; 25.15 ve , 25.16 pozisyonlarındaki taşların granül, parçacık ve tozları, (termik işlem görmüş olsun olmasın):
2518 Dolomit (kalsine edilmiş veya sinterlenmiş olsun olmasın); , [kabaca yontulmuş veya testere ile yahut başka surette , dikdörtgen şeklindeki (kare dahil) bloklar veya kalın dilimler , halinde sadece kesilmiş dolomit dahil]; dolomit ateş tuğlası harcı:
2519 Tabii magnezyum karbonat (magnezit) ;erimiş manyezi; tamamen , yanmış (sinterlenmiş) manyezi (sinterleme işleminden evvel ilave , edilmiş az miktarda diğer oksitleri içersin içermesin); diğer , magnezyum oksit (saf olsun olmasın):
2520 Alçı taşı; anhidrit; alçılar (kalsine alçı taşı veya kalsiyum sülfattan, ibaret olanlar) (boyanmış veya az miktarda donmayı hızlandırıcı, veya yavaşlatıcılar ilave edilmiş olsun olmasın) :